หน้าแรก » ออนไลน์

Blekd? Eks: ข่าว Van Nuys จาก Van Nuys, แคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1961 ·หน้า 5

2021年09月24日

  - r – i — t — V * r- ?·\ ‘. – .. 1 r – f ?· -blekd?eks x i / * t i’ ‘ ‘?· \ r I \ ‘ ‘?· \’ ?· *. Tuesday,. Jun 6 /27 r 1961* : .Von : Nuys (Calif.) NEWS-^-5-A .?· *, https://www.newspapers.com/newspage/ * i r S iv f;?·. y-:V”: “. I [ ‘ . ?·’ ‘ , \ *’i ?· . *?·: -* YOUNG?·’; ?·”\ .ft , ‘ x^v ?·*”#*;-?·:*] -*’?·, ‘4 V – 3 Shrine Club Altend Grid Game o r KlvU..’. ^ * *?· ( I – ,* 1 , * r–^ ?· ‘ ‘ ?· N ” .-?·?·City.-. Ycc- F ?· ?·?· i 1 i ‘ i ‘ ‘ o -V * * L \ f * . T 1 I J *- ‘?· t ‘ I ?· | ?· O ” ,\f b ‘M ‘ ‘ V j ^ ” ?· ?· ‘ ” i * – ?· i ‘ ^ ‘ 1 T i 1 ‘ r ^ “”] s ‘ v- — l 1 L _ ! _ ! , * j”s $ ‘ t .-, ?· i \ ) ^-JV,. r i i 1 – 1 / – , ! TM ‘ i*. / , n ‘ P j ^.^My:;Y:^-; ;V ^,^ ” ‘Shrill ;iv-.’vth;u ‘IVnipie’-; and .Clubs ?·-: in v. – – . e o . i – s – ipay ?· ALL’ J#AKE$ SALES’* SERVICE ELECTRIC JSH%R SHOP 61*1 SeriiKctf Vfev 4.2775 Aft WITH’THIJ AD EWRITER SERVICE I . – ‘ p I , ‘ Air Prci’juc,Clean . . , . C h e m i c a l l y Clean ?· ?· I n j f a l l New Ribbon D T Y P E R I T E R S ! . 1 $15-$2S.-S4S ?· ?· . r . . ‘ ‘ . , * ?· . – – ‘ New : .PortablcV;$32,88-$42.88/ : : * f R E P A I R S – SPECIAL! / — . 1 – 5 6 1 1 2 1 4 2 7 Shfrmon W a y — D l 8-7331 ?· F ‘ ‘ r, I.NS.T-Kl’GT.I.O.\ l \ P — ^ – ?·c^.^v r ri- ‘ , t J ‘ – ‘ V . . .-‘. ,, . , ‘ – . r i – – ?· , ‘ , ‘ f . . V * ‘. . – ?· – ‘ , ‘ ‘ – ?· . ?· * _ – ?· – . ^ ‘ ‘ . * – , . ‘ – “” ‘ ^_ , ‘ P ” ‘ ‘ ‘, ‘ . , ‘ . ^^^-.’ ‘ ?· ~ ‘ .’ ” t , H : “?·.?·-.:’;;?· ?·: : “- 1 |% ; – 1 ” -.-‘-”?·””?· IrmvBase //pOptlTTL^ HNISHES|R:M| ! POLieElRAiNING , ‘ * / ‘ https://www.newspapers.com/newspage/7319736/ ?·.;?·’/?· VA b L ri* – – f mm —b. , _?·_ ~_J ?· _*?·?· ^P”-TM ^ | ~ ‘ \ S – – ‘ – * ‘ t p J – ‘ ,, – – F ‘ ^ – 4 . , ?· * – P ?·?· ‘ I ?· – t ri – ” :” :; -‘ 3eti-c:v received -^[nJghvs^c^OL-‘xhrouc^uv-Ahe–: *^^ L ?· j _ _’ J . ” ?· – ?· – . ” – – ” – ‘ – – ” ?· * j . * ‘ ;.- : 1 * \ M ^ ^ ‘ . r . ,’ – ” f – . . – , ‘ ?· ?· ~, – . ‘ :; – , . – *’V’* V”‘/^/o ^ V v – ‘?·”’-?·* -“” ‘?·”- -”* /, s “/^’ “-T” V – ” . ‘ ?·’. ?· “. ?· ‘ *-‘?· – -^-v/5f :’::^^;^.K^”P^^ ( ^^ ?·.. ?·-*. ~ f ^ *\ ^ (~1 (“”* ” ‘ ” ^ . ‘ r i l – ‘ L | ‘ ” . ‘ _ _ . * ” _ “” , ” L – ” J^.. ,;?£;,.s,,i l e- c –“-;v.K~ttor?..,!:(!- ?u^;:o^c.’nnt-rovi-;-^ * 4 – – ?· – . ‘ * ?· – ?· * ” ‘ ‘ ‘ ?· ‘ * – ‘ ‘ . – . . , -fy^ai-io-T^Sax’^^l-i^af n^oVt^’/.V:,’ . . – – . orman ‘ ^ ;i – i ?· – . ? ‘ – ^r’v^’^rrpS^^Mn^vajl/vnjL^^ ;-:\’^.^^!^ta^^^^ Fesi Site -V T – u Jjft^r/ : ;i:Ai’iov.Hr^|^^ V – – rh* –VI” PVir^p ; : npu* T^3 – ^ c ^^’r^^^^^^^^^ -^ .S^ ^-; v ^ . – r -^ 1 ^- – ^ :: Jit –^. y –. * ^ n ^ ;X – – ‘ – – . ” . * . J – – – – . – : ‘ – – – . -^ .’ ^ – … v:* V j ‘ ^ _ ‘ T – – r – , – – – ‘ – :, ‘ ‘ . , * * / ‘ ‘ – t J ?· – ” ‘ , ‘ – , ” H . – * – . 1 – . ‘ ‘ ” ‘ – ‘ – – – . . _ r i r -‘ – – – ‘ – s . _ _ – ‘ \ – L ?· ‘ * ‘ – : – – _ ‘ ” . . . _ . . ‘ * . r ” “‘ – – – – , ‘ * * ‘ * \ ‘ X – ‘. ‘- -.’?· ‘. ‘*–JL. ^^P’ .- ?· ^r–x – -‘,” ” ?· *”?·* ~ .x – – riT For Y c u r . FREE L * ‘. ‘ ” ?·)- – *r t – b % f – – – , – – – L ‘ , – J – m * . P ?· – t __ ?· ?· ?· ~* f – ?· – i – n . ‘ Your:Carpet by ?·’ . \’ *. , . – ‘ ?· ‘ ‘ “- ~ ‘ ?· ,~.’ ?·- ‘ – ‘ – . . . . . . . . . — _ . P . ?· h , M * ‘ , ., * – , – ?· ?· l ?· . I”.- . – ., . – ‘ . ‘ ” r – – – ?· .. – ^ – – ~_ , the ; Room Mnd ; “Savc[ All BrQadloom’ .?·?·:;.–‘?·?·:?·’?· .-.- -,–:.’ :- ?·’?·.^:- ?·* ?· ‘ ‘ * . – , r Orde C u t * F – 1 ?· 1 _ ?· 3ROOMSIOR WOOL’BLEKD – * too %:-VIRGIN f v r long rar/: Solid _’o ^ r* Yby .AS’-XITTLE.’AS “J 59.60 _r ^ ‘ S D f o r – J r o l A n , .- Vc – _ ?· C-haict . o * ” .1 5 ?·”. ‘ ‘ AVEtySERVICE ^- _ * _ * ?· * ! – ” t — -‘ – – – I . – – ^ , . . – : Lins .^ – ~. : e’eks Serves – ?·?·- :.vv- V A ^ ‘ – : . : ” i * . ‘ . — -” . – , ‘ – . . – ‘ ?· ?·’ ‘ ?· ‘ ?· . / ?· : ?· * ?· : ‘- – -;i!’*J ^ \ t – * – ‘ – – , -^ -;. :?· -r ‘ \ ‘ . . * * – .,.-^ -;-^ . :^–. \ ‘– ‘ . – ” I ?· ?· – ?· – — ?·- ‘ . – , _ ‘ ?· – , – ‘ T t – – – – 4 _ J *- i I ‘ – .x.^ j j p-1 “”T * ‘ * * :?·?·’:?·?· V/’Ivrn^ctn iVr’o^-^ehni^l ir:-;ur- ; /:-;r.– i; . – – ‘ – ‘ , – ” ^ – ‘ -1 ?· . – * – ‘ – _ – – ?· ” ‘ . ” ‘ ” – -‘. – – ^ ” ^ * * \ I VI ‘ ! ?· * ” * * ‘ ?·% – j r . – ?· – — – ?· – s . ^ ..- ?· – ^. . ” – i ?· -. N , v : 7 1 J i i i ?· * / ^ .( *~ t ” ^ r ‘ ” ‘ ” r T /^ ‘ ^ * t^’V/rt! Q., t – r – % ;^rP^cr^rb^:u;n^K i nd -^i/.f/v “‘Hvld;’ ^ \VV.TTKh I – **VT: – J ^ : : o , I M 7 ^ ^ J ‘- – ‘ ” : ” . ‘ U t * * – ?· – – – – , j – – ‘ ‘ S ^’^ CAltEFKEK TRAVEL; SERVICE ?· ” _ – |-X\iv^^ v ^ ^uhM:^ ; o^ j;’ivman;=cr^i;^^g^:^ ! ^^’^;:i;;^^ – H / ” ” , ‘ * ? ” ‘ , ” – * * ‘ ‘^ ‘ ‘ . ?·” ‘, . k : ‘ ?· ‘ – r . * – , – ‘ – ?· – ” ” 1 ‘ – ” ?· * . ‘ ?·’ ^ . ” ?· – – – ” – ‘ ?· ‘ : * ?· ?·. ‘ ‘ ^ T, ?· / ‘ ” * ” . ?· ‘ C~ -“”\’-‘ I” “~ ^ ” ‘., ” * – , – ” ‘ * ‘ J * ^ ^ ^ *^ ^^ ‘^^”” * “*-^ ‘ — ?· ?£ – ^ ^ – . ., ; ^^- ?· .i ..i-‘ X * t – , ^ T S 7 –* T T ‘ . ‘ – ” . ^ . *- *-. f J V T . — ^ . . ~ ..’ ^ .. ~ – ~ . ; ‘ . – – – – ^ V’*i_ ‘ V -“*^*- -” T “- ‘ “?·’”V”irf. J T.^^i J** ?· . f–“*-^-^m~. . “* t^ 1 f–“” b , h – ” – . K. – ^ ?· – T . – . -, – ^ , r i ” ‘ ^ ‘ . ‘ , . . , . – – – ‘ ‘ . r i ^ I -. ^ – . ?· ?· ?· – ‘ – . — . . – * . 1 – . ?· – . , . – . _ – – – ” M ?·- j n , b . …. ‘ _ , ” ‘ . _ ?· * ‘ t _ – ?· , – ‘ . 1 -?·. , ([1 ,:- -A ?·?·?· : – : ?· : – . – ?· ,- ?· I . -?·?· * — – – NI1 i- ?· b ^ ‘ v J . ‘ ; ” : * 4 0 S q V – Y d i ; – – o f -Carpet ‘CoYcr”-ho Aycrcfgc -?·'(‘. T ^’-;”– V:’LiYing;; Room/; pmirig^.Rpom^bnd/ Hall;,; – iilNpOWN DlvERSiNtlli ‘ T – . i ” – – ‘ T ‘ – – * – ‘ r i . – _ r _ , . ^ blekd?eksr _ . _ , . – . – ^. L _ T – – – , -_ – – . , – – ^ ” ‘ * ” ‘ ” ^ . ” – , ” – ‘ ‘” ” Yoi^IoAiobiiAl^ONTHSIO PAY \ -?· BOHER BKOIHEflS- Mtt VAM Mft IOOIIVUD tttfr STORE HOURS *?·?’, OPEN SUNDAY NOON ‘TIL5P.M 4CM *?°’ . 1 . – / \V ^-::^”.^-:jii^^-^v;i?’:C^VVl^::7 ‘”..’^fvM^T-i’oufy.a TU’t:-.(r*rir-.sr,i-lli- ^ ?· _ – , – – . _ – . . ^ f _ ‘ , – – – ‘ r i – ?· , * ” _ . . – ‘ H ‘ j I – ^ *Ci’* 17 \ 1″^ * * – j ?· * ‘ ?· * ?· ‘ ?·*, * j : ‘^ ^ i -“-* ?·?· _ / ” ‘ – * r” 1 ^*. L V ^ J I I f ” ^ ‘ * l r ‘ . * ‘ ?· ! . ?·?· – ” L b . 1 ‘ * . – ‘ T *~ * t* r\ – . . L L – ^ j^t^iri*fc.y j – l .^ l . ( n t . f c ^ , _ t – i . – – ?· ‘ i-i -: “- ‘j ?· ) T ?· “- * f r * ^ i 1 – – ‘ – . – ?· – ?·, j – * ^ “.–;* , *?·- I-,*- . – i-‘rif* – n _, , ?·–* ?· -,/ -_ \ L – f; ‘^un.’A:- rT’iJiiiiv- ?· ” ?· ?· *: -J – I K^t _ _ – * – : ^ x :_ ^ . ; X * j. j * – . – ^ ;^ ^^ -* – – * * , \